VCMS Winter Sports

Varsity Girls Soccer 

  • starts at 3:30pm

Boys Basketball

  • Varsity starts at 3:30pm 
  • JV starts around 4:30 pm (or after Varsity basketball)